Przejdź do treści

Polityka prywatności

WSTĘP

Polityka prywatności strony internetowej dostępnej pod adresem www.fabra.com.pl (dalej: Polityka).

Powstała w oparciu o przepisy:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. (dalej: Ustawa o Ochronie Danych)
 • ADMINISTRATOR DANYCH – DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest JJT Elementum sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Wiśniowa 8c, 05-500, KRS 0000678073, NIP 5291816848, REGON 367303319 (dalej: Administrator lub ADO)

Administrator w ramach prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług – produkcji półproduktów drewnianych i obróbki drewna, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności osób kontaktujących się, kontrahentów, użytkowników stron internetowych oraz osób korzystających z naszych usług.

Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej lub naszych usług powinieneś zapoznać się z treścią Polityki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zasadami określonymi w Polityce zapraszamy do skontaktowania się z nami na dane:

 1. adres korespondencyjny: 05-500 Piaseczno, ul. Wiśniowa 8C
 2. poprzez kontakt e-mail: info@fabra.com.pl
 3. kontakt telefoniczny tel. +48 500 965 965
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku nawiązania kontaktu z naszą firmą lub w czasie korzystania z naszej Strony lub przy korzystaniu z naszych usług przekazujesz nam swoje Dane Osobowe – wówczas stajemy się ich Administratorem.
Podstawą przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych może być:

 • 6 ust 1 lit a RODO Twoja zgoda (jeśli ma to zastosowanie),
 • 6 ust 1 lit b RODO realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,
 • 6 ust 1 lit c RODO przepis prawa,

Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celach:

 • odpowiedzi na kontakt lub Twoje zapytanie – obsługi spraw zgłoszonych przez podmiot danych,
 • świadczenia usług związanych z naszą działalnością np. podając swoje Dane Osobowe umożliwiasz nam skontaktowanie się z Tobą w celu realizacji naszych usług,
 • w celach marketingowych Administratora i/lub przesyłania ofert handlowych, newslettera i podobnych treści o charakterze informacyjno-promocyjnym,
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • statystycznych związanych z działaniem Strony,

Zakres przetwarzania przez nas Danych Osobowych obejmuje:

1. w celu odpowiedzi na kontakt lub Twoje zapytanie lub skontaktowania się z Tobą w celu realizacji usług:

 • imię
 • nazwisko (opcjonalnie)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • stanowisko (opcjonalnie)
 • nazwa firmy w imieniu, której kontaktujesz się z nami (opcjonalnie)

2. w celu realizacji celu marketingowego:

 • imię
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • stanowisko (opcjonalnie)
 • nazwa firmy, w imieniu której kontaktujesz się z nami (opcjonalnie)

3. w celu prowadzenia procesu rekrutacji:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • kraj
 • datę urodzenia
 • inne dane zawarte przez Ciebie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych

4. w celu statystycznym:

 • dane z plików cookies
 • adres IP

Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu zakończenia obsługi Twojego zapytania, realizacji umowy, lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie (jeśli była ona konieczna). Pamiętaj, że każdą wyrażoną zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych możesz wycofać w każdej chwili.

 • KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH LUB KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE

Wyłącznym odbiorcą Twoich danych osobowych jest sp. JJT Elementum sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie, ul. Wiśniowa 8c, 05-500, KRS 0000678073, NIP 5291816848, REGON 367303319.

Co do zasady dane osobowe są przez nas przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z realizacją usług może się zdarzyć, że dane będą przekazywane do państw trzecich. Musisz jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji przekazanie przez nas danych odbywa się w zgodzie z wszelkimi wymogami wskazanymi w Rozdziale V. RODO – Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Wtedy przetwarzanie może odbywać się tylko przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony danych np. poprzez uznanie przez Komisję Europejską, że stopień ochrony danych jest odpowiedni lub np. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 • JAKIE MASZ PRAWA 

W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na dane podane w pkt. 2 Polityki. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na jednoznaczną identyfikację tożsamości podmiotu realizującego prawa.

Każdy podmiot, którego dane Administrator przetwarza ma prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
b) żądania sprostowania,
c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. W tym celu, mogą się Państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Mogą się Państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Prawo do usunięcia Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym – może zostać zrealizowane w następujących sytuacjach:

 • dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób
 • wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie mamy podstawy do ich przetwarzania
 • wniosłeś sprzeciw do przetwarzania danych
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania możesz je wykorzystać, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając tylko ograniczenia
 • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich Ty do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • w przypadku gdy zgłosisz sprzeciw do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.
 • KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna – ogólna [marketing i kontakt w sprawie oferty]

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: JJT Elementum z siedzibą w Piasecznie, ul. Wiśniowa 8c, 05-500, KRS 0000678073, NIP 5291816848, REGON 367303319, e-mail: info@fabra.com.pl. Dane Osobowe przetwarzane są w celach:

a) w celu obsługi zapytania w tym przekazania oferty Administratora [cele marketingowe] na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest informowanie o świadczonych usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu – odesłania odpowiedzi ale nie dłużej niż: do czasu wniesienia sprzeciwu,

b) w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [art. 6 ust 1 lit b) RODO]. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń,

c) jeżeli wyrazisz na to odrębne zgody – w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przesz okres do 24 miesięcy od jej udzielenia.

Jeśli będą chcieli Państwo wycofać zgodę na kanały komunikacji marketingowej lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, mogą ją Państwo wycofać w następujący sposób: poprzez użycie linku dostępnego w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora o treści „Wypisz mnie z listy.” znajdującego się w treści e-maila lub poprzez kontakt telefoniczny tel. +48 500 965 965 lub e-mailowy: info@fabra.com.pl.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: podwykonawcy, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, nasi współpracownicy, podmioty świadczące usługi prawne lub z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz ADO.

Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji  przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: mailowo na adres: info@fabra.com.pl lub na adres korespondencyjny: JJT Elementum, ul. Wiśniowa 8C, 05-500 Piaseczno lub telefonicznie pod numerem +48 500 965 965. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl – jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu komunikatów marketingowych w systemach reklamowych takich serwisów, jak np.: Google, Meta, LinkedIn.  Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google

Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku

Polityka ochrony prywatności LinkedIn

Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli Państwu przesyłać informacje marketingowe dotyczące oferty Administratora. Jeśli nie podadzą Państwo adresu e-mail lub telefonu nie będziemy mogli przedstawić Państwu tych informacji.

Klauzula informacyjna – osoby kontaktujące się

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: JJT Elementum sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Wiśniowa 8c, 05-500, KRS 0000678073, NIP 5291816848, REGON 367303319, e-mail: info@fabra.com.pl. Dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obsługą Pana/Pani zapytania. Będziemy przetwarzali dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – obsługi Twojego Wniosku lub Zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być pracownicy/współpracownicy ADO, a także na mocy odrębnie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty, które świadczą na rzecz ADO usługi prawne. Odbiorcą danych mogą być także właściwe podmioty/organy administracji uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, lecz nie dłużej niż do czasu upływu przedawnienia roszczeń, który to okres wynosi nie więcej niż 6 lat. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – maksymalnie przez 6 lat.

Każdemu podmiotowi, których ADO dane osobowe przetwarza przysługuje prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
b) prawo żądania sprostowania,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
f) prawo cofnięcia zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Każdemu podmiotowi, których ADO dane osobowe przetwarza prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów ADO – opisanych w pkt 2 powyżej. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podane dane nie są profilowane, w oparciu o podane dane nie będą podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej lub poza EOG.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Klauzula informacyjna – proces rekrutacyjny

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: JJT Elementum sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Wiśniowa 8c, 05-500, KRS 0000678073, NIP 5291816848, REGON 367303319, e-mail: info@fabra.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia – w tym kodeksu Pracy, – w tym zakresie podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na ADO art. 6 ust. 1 lit c, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c) w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez ADO— podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO, (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie obrony swoich praw.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy podmioty świadczące usługi na rzecz ADO w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.

Pana/Pani dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 miesięcy. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ADO prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo:  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 4 c) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, ADO prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych pozyskanych przez portale społecznościowe [Facebook/LinkedIn] zewnętrznych dostawców administratora w serwisach internetowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: JJT Elementum sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Wiśniowa 8c, 05-500, KRS 0000678073, NIP 5291816848, REGON 367303319, e-mail: info@fabra.com.pl.

Pozyskaliśmy dane osobowe od zewnętrznych dostawców usług. Np. Facebook, LinkedIn, Google, platform i uzyskaliśmy dane tj. adres e-mail, numer telefonu.

Dane Osobowe przetwarzane są w celach:

a) w celu przekazania oferty Administratora [cele marketingowe] na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest informowanie o świadczonych usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu – odesłania odpowiedzi, ale nie dłużej niż: do czasu wniesienia sprzeciwu,
b) w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [art. 6 ust 1 lit b) RODO]. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń,
c) jeżeli wyrazisz na to odrębne zgody – w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przesz okres do 24 miesięcy od jej udzielenia.

Jeśli będą chcieli Państwo wycofać zgodę na kanały komunikacji marketingowej lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, mogą ją Państwo wycofać w następujący sposób: poprzez użycie linku dostępnego w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora o treści „Wypisz mnie z listy.” znajdującego się w treści e-maila lub poprzez kontakt telefoniczny tel. +48 500 965 965 lub e-mailowy: info@fabra.com.pl.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: podwykonawcy, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, nasi współpracownicy, podmioty świadczące usługi prawne lub z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz ADO.

Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji  przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: mailowo na adres: info.fabra.com.pl lub na adres korespondencyjny: JJT Elementum Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 8C, 05-500 Piaseczno lub telefonicznie pod numerem +48 500 965 965. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl – jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu komunikatów marketingowych w systemach reklamowych takich serwisów, jak np.: Google, Meta, LinkedIn, itp.  Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google

Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku

Polityka ochrony prywatności LinkedIn

Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli Państwu przesyłać informacje marketingowe dotyczące oferty Administratora. Jeśli nie podadzą Państwo adresu e-mail lub telefonu nie będziemy mogli przedstawić Państwu tych informacji.

Klauzule informacyjne do zawieranych umów

 1. Klauzula KLIENCI/KONTRAHENCI [dotyczy osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:. JJT Elementum sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Wiśniowa 8c, 05-500, KRS 0000678073, NIP 5291816848, REGON 367303319, e-mail: info@fabra.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy Pośrednictwa lub w przypadku jej zawarcia lub jej wykonania-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu wypełnienia obowiązku wobec wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz RODO- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej, marketing bezpośredni. Mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków elektronicznej komunikacji lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
d) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO),
e) realizacji Prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO którym jest: archiwizacja, obsługa reklamacji, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zakupem lub świadczeniem usług, zapewnienie bezpieczeństwa usług, które Administrator świadczy za pośrednictwem sieci Internet.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości – co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od wykonania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: podwykonawcy, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, nasi współpracownicy, podmioty świadczące usługi prawne lub z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz ADO.

Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji  przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: mailowo na adres: info@fabra.com.pl lub na adres korespondencyjny: JJT Elementum Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 8C, 05-500 Piaseczno lub telefonicznie pod numerem +48 500 965 965. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl – jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy albo do organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia / rozliczenia umowy.

2. Klauzula PRACOWNICY KLIENTA/KONTRAHENTA/ZARZĄD/WSPÓLNICY/PEŁNOMOCNICY

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: JJT Elementum sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Wiśniowa 8c, 05-500, KRS 0000678073, NIP 5291816848, REGON 367303319, e-mail: info@fabra.com.pl.

W sytuacji – gdy jesteś drugą Stroną transakcji, pełnomocnikiem, pracownikiem podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę dane zostały udostępnione przez drugą Stroną transakcji Klienta Administratora, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem umowy. Będziemy przetwarzali następujące kategorie danych osobowych:

a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

ADO będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które ADO  uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej ADO oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której mowa powyżej.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: podwykonawcy, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, nasi współpracownicy, podmioty świadczące usługi prawne lub z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz ADO.

Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji  przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: mailowo na adres: info@fabra.com.pl lub na adres korespondencyjny: JJT Elementum Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 8C, 05-500 Piaseczno lub telefonicznie pod numerem +48 500 965 965. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl – jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy albo do organizacji międzynarodowej.

 • INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, najczęściej w postaci plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Pliki te mogą być:

 • sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • (persistent cookies) – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach:

 • usprawnienia jej działania
 • marketingowych
 • statystycznych
 • zmiany wyglądu lub wersji strony w zależności od preferencji (np. inna wersja językowa)
 • połączenia strony z mediami społecznościowymi (wtyczki społecznościowe)
 • uwierzytelniania (automatyczne uzupełnianie formularzy)

W każdym czasie możesz dostosować ustawienia plików cookies do swoich potrzeb. Możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o zmianie ustawień znajdziesz na stronach dostawców poszczególnych przeglądarek internetowych, np.:

W przypadku braku zmian w ustawieniach plików cookies oznacza to, że pliki te będą umieszczone na urządzeniu końcowym co pozwala nam uzyskiwać dostęp do tych informacji.

JJT Elementum korzysta z niezbędnych plików cookies, które poprawiają funkcjonowanie strony. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Wszelkie dane osobowe zbierane i wykorzystywane przez JJT Elementum są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych nazywane – tzw. „RODO”). Szczegółowe informacje dot. Przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą są umieszczone w punkcie 7. Polityki Prywatności.